תקנון ותנאי שימוש

משרות פנויות ומועמדים להוראה

מחפשים עבודה בהוראה? מחפשים מורים למשרות פנויות?

פיתחנו עבורכם מערכת אינטרנטית למציאת עבודה בהוראה דרכה ניתן לצפות במשרות פנויות לצורך מציאת עבודה בהוראה. לפרטים נוספים יש ללחוץ על "המשך קריאה".

המערכת בנויה על שני מאגרים: מאגר משרות פנויות ומאגר מועמדים. המהלך נועד לסייע הן למנהלי בתי הספר והן למועמדים להוראה במערכת החינוך, המאגר מאפשר למנהלי בתי הספר לפרסם משרות פנויות ומאפשר למועמדים ולמורים לצפות במשרות ולהגיש מועמדות.

יש להדגיש, כי השיבוץ בפועל ייעשה בכל מקרה על פי כל הנהלים והכללים לשיבוץ, הנהוגים במשרד החינוך, באמצעות האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, כמפורט מטה.

מנהלי בתי הספר נכנסים למאגר באמצעות פרטי ההזדהות המשמשים אותם לכלל מערכות המשרד.

מועמדים ומורים המחפשים עבודה במשרד החינוך, מוזמנים להיכנס ולהציע את מועמדותם.

תהליך פרסום המשרות והגשת המועמדות לפי שלבים:

שלב ראשון: פרסום משרות פנויות

משרות פנויות להוראה הרלוונטיות לשנת הלימודים הנדרשת, מתפרסמות במאגר המשרות ע"י מנהלי בתי הספר מכל שלבי החינוך, על פי המאפיינים הבאים: תחום דעת, שכבת גיל, סוג חינוך, שלב חינוך ועוד.

מפרסם המודעה מתחייב כי מודעות הדרושים תפורסמנה בהתאם להוראות החוק ובכלל זה חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

לפיכך,  מודעת דרושים תנוסח בלשון זכר ובלשון נקבה ובאופן שאינו מפלה, על פי המפורט בחוק..

אין במאגר זה כדי למצות את כלל המשרות המוצעות לעובדי הוראה.

 

שלב שני: מחפשי עבודה בהוראה

לקראת שנת הלימודים, מתאפשרת הגשת פרטי מועמדים לכל עובדי הוראה בעלי תואר אקדמי ,תעודת הוראה ורישיון לעיסוק בהוראה (להלן: עובדי הוראה) או אלה שטרם סיימו את מלוא לימודיהם אך עומדים בתנאים לקבלה לשנת התמחות בהוראה  (להלן: מתמחים בהוראה), המעוניינים במשרת הוראה.

הגישה למאגר מתבצעת באמצעות קוד וסיסמא זמניים. על המועמדים לדאוג לעדכון פרטיהם האישיים לצורך התקשרות מיטבית של המנהל עמם.

לצורך הגשת המועמדות להוראה, מאגר מחפשי העבודה מאפשר לעובדי הוראה  ולמתמחים בהוראה לרשום את פרטיהם כגון: מקצוע ומסלול ההכשרה, ישוב מועדף לעבודה, ניסיון בחינוך ועוד. בנוסף, ניתן לעדכן פרטי ניסיון תעסוקתי ולצרף סרטון,​ המלצות או כל חומר אחר, אשר משקף ניסיון בתחום החינוך. 

הפרטים האישיים, לרבות כתובת מגורים, פרטי הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד, יוצגו רק למנהלי בתי הספר, אשר להם יש גישה למאגר מחפשי העבודה באמצעות קוד וסיסמא.

המשרד שומר לעצמו את הזכות ליצור קשר עם המועמדים, באמצעות הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד שפרסם המועמד.

 

אין לראות בפרסום משום הודעת המשרד על הסכם ההעסקה או התחייבות להתקשרות בהסכם העסקה.  

המשרד אינו מתחייב לפרסם כל פנייה ושמורה לו האפשרות לערוך או למחוק את ההודעות המתפרסמות, במקרה שיש בפרסום תוכן בלתי הולם.

 

שלב שלישי: ראיון ובדיקת ​עמידה בתנאי סף

לאחר הגשת המועמדות יכול המנהל לצפות בפרטי המועמדים, הקיימים במאגר מחפשי המשרות ולזמן את המועמדים שנמצאו כמתאימים לו לראיון עבודה.

באחריות המנהל והמפקח לבדוק עמידה בתנאי סף, בהתאם לכללי המשרד ודרישות המשרה המוצעת. עבור משרה בשנת התמחות בהוראה, רשאים לגשת סטודנטים, בוגרי הכשרה להוראה, אשר סיימו 80% לפחות מהחובות הלימודיים לתואר ולתעודת הוראה, לרבות סיום כל חובות ההתנסות המעשית, סיום לימודי עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים.

עבור משרה לעובד הוראה, בשנים שלאחר ההתמחות בהוראה, רשאים להגיש בעלי תואר, תעודת הוראה ורישיון לעיסוק בהוראה

 

​שלב רביעי:​ ​קליטת מועמד למשרה בהוראה

ההחלטה על הכניסה לעבודה מוטלת על הפיקוח והנהלת המוסד, אשר יקבלו את ההחלטה ויודיעו אותה למועמד.

הערה: במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי - קליטת עובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים, של משרד החינוך, נעשית לפי הנהלים החלים על מגזרים אלה - נוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר הערביים וכן נוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר הדרוזיים.- נהלים אלה מתעדכנים ומתפרסמים מדי שנה ע"י משרד החינוך.

 

הליך השיבוץ לעובדי הוראה במשרד החינוך ייעשה על פי נוהל שיבוץ לשנת הלימודים תשע"ו, כמפורסם בקישור הבא:

-          http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/CoachAdam/BeginningOfYear/

-          לעובדי הוראה במשרד החינוך במגזר הערבי והדרוזי, יחול גם הנוהל המופיע בקישור הבא:

-          http://edu.gov.il/sites/pohnet/hachsharahitmachutknisalehoraa/pages/muamaduthoraamigzararavi.aspx

-          לעובדי הוראה המועסקים על ידי הבעלויות – על פי חוזר אישור העסקה לשנת הלימודים תשע"ו, המופיע בקישור הבא:

-          http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/CoachAdam/BeginningOfYear/noal_yshur-hasaka.htm

עובד הוראה אשר התקבל לעבודה יוכל לפנות לקבלת קוד וסיסמא לצפייה בפרטיו האישיים, בפורטל עובדי הוראה, במוקד הסיסמאות בטלפון: 1599-500-688.